Begeleiding en ondersteuning

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning zoals bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Scholen brengen die ondersteuning in beeld in het ‘schoolondersteuningsprofiel’, een document waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft en ondersteuning die zij op korte termijn nog denkt te gaan aanbieden: de ambities. Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken. Onderscheiden worden de basisondersteuning, die voor alle scholen geldt (hierover zijn in Zaanstad tussen scholen afspraken gemaakt) en extra ondersteuning: dit betreft de vormen van ondersteuning die verder gaan dan de basisondersteuning en scholen kunnen zich hier specialiseren. Extra ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de school.

Het biedt ouders de mogelijkheid om per school te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft.

Omwille van de leesbaarheid treft u in deze link de verkorte versie van de tekst van het schoolondersteuningsprofiel met kruisjeslijst aan. Het ondersteuningsplan Voortgezet Onderwijs Zaanstreek 2014-2018 kunt u hier downloaden.

Het schoolondersteuningsprofiel is tot stand gekomen op basis van een format van het Samenwerkingsverband VO en is door de school verder ingevuld. De medezeggenschapsraad van de school heeft directie en team daarbij geadviseerd.