Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klachtenregeling

Voor vragen die ouders en leerlingen en andere onderwijsconsumenten kunnen hebben over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder, heeft de overheid één “loket” waar men terecht kan. Dat loket is Postbus 51 (www.postbus51.nl). U wordt verzocht op deze wijze uw vragen te deponeren bij de inspectie.

Klachten die de ‘dagelijkse gang van zaken’ betreffen

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Waar veel mensen met elkaar werken worden onvermijdelijk fouten gemaakt. Soms laat de communicatie onbedoeld te wensen over en gebeuren er dingen waarover u nadere inlichtingen wenselijk acht. Neemt u bij problemen, vragen e.d. te allen tijde contact op met de mentor. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing of opheldering leiden dan kunt u alleréérst contact opnemen met de afdelingsleider, of anders de conrector onderwijs. Tenslotte kunt u met klachten of bezwaren terecht bij de rector. Wij hopen op deze wijze samen tot oplossingen te kunnen komen. Indien gewenst zal ook de oudervereniging uw klachten naar de juiste plek leiden. Soms is een meningsverschil zodanig, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op het secretariaat. Op aanvraag kunt u een afschrift van de regeling krijgen. Het wordt op prijs gesteld indien iemand die een klacht wil indienen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden. Hierbij kan de hulp worden ingeroepen van de interne vertrouwenspersoon van de school.

De school is voor de behandeling van ernstige klachten betreffende seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, agressie en discriminatie tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”.

Het betreft een klachtencommissie die zich bezighoudt met klachten betreffende de eerder genoemde onderwerpen in het primair en voortgezet onderwijs. Deze klachtenregeling is ook van toepassing op gedragingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van (leden van) de instelling. Deze onafhankelijke klachtencommissie neemt klachten slechts dan in behandeling als de normale klachtenprocedure die binnen de school geldt, is doorlopen.

De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke
beslissing.

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.
De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is mevr. Heleen de Jong. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-2502 4555.

De LKC is te bereiken bij:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030-2809590
Fax: 030 – 2809591
Website: www.onderwijsgeschillen.nl of stuur een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl

Schoolbestuur: p/a Leeghwaterweg 7, 1509 BS Zaandam