Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Onderwijsprogramma

Het St. Michaël College is een scholengemeenschap voor vwo en havo. Het vwo geeft als voorbereidend wetenschappelijk onderwijs de mogelijkheid tot studie aan de universiteit.
Het havo-diploma geeft studiemogelijkheden voor hogere beroepsopleidingen.

Aan het havo-diploma zijn geen rechtstreekse universitaire studierechten verbonden.

Toelating van leerlingen

De toelating van leerlingen in de verschillende klassen geschiedt volgens de bij Koninklijk Besluit
vastgestelde regels met inachtneming van de eisen, die een bijzondere school voor vwo/havo kan stellen. Het St. Michaël College heeft voor de aanmelding en inschrijving van leerlingen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Zaanstad een gezamenlijk beleid voor de aanmelding en inschrijving ontwikkeld. Uitgangspunt van dit beleid is dat er sprake is van goed en divers onderwijsaanbod. Leerlingen worden niet verplicht zich bij een specifieke school in te schrijven.

De ouders worden d.m.v. de gemeenschappelijke Ouderbrochure jaarlijks op de hoogte gesteld van het gezamenlijk beleid voor aanmelding en inschrijving. Onderdeel van dit beleid is voorts, dat de scholen een gemeenschappelijke adviescommissie voor bezwaar en beroep hebben ingesteld, die advies geeft bij geschillen met ouders/verzorgers over de aanmelding en inschrijving van leerlingen.

Het onderwijs

Alle leerlingen van het St. Michaël College krijgen in de onderbouw les in zo’n vijftien vakken.
Sommige vakken keren ieder jaar terug, andere vakken komen maar één of twee jaar op het rooster voor. In overeenstemming met de “nieuwe wet op de onderbouw” is het onderwijs in de onderbouw en de organisatie ervan stapsgewijs aan het veranderen. Er is in toenemende mate aandacht voor de verschillen in aanleg en leerstijl van de leerlingen en vakoverstijgende (studie)vaardigheden. De nieuwe wet op de onderbouw heeft betrekking op het onderwijs in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het derde leerjaar zal stapsgewijs evolueren naar een voorbereidingsjaar voor de vernieuwde tweede fase.

De richting van de onderwijsvernieuwing brengt met zich mee dat het onderwijs niet steeds voor alle leerlingen op dezelfde manier zal worden georganiseerd. Ook op het gebied van het onderwijsaanbod zijn er meer verschillen tussen leerlingen. Zo doen alle leerlingen van klas 1 en 2, naast het basiscurriculum, een accentmodule naar keuze van 1 of 1,5 extra lesuren. Ook het aanbieden van de keuzevakken: Spaans DELE, Cambridge Engels, Frans DELF en Goethe Duits voor leerlingen in de bovenbouw zijn voorbeelden van de wens van de school om meer rekening te houden met de verschillen in talenten tussen de leerlingen (zie ook punt 4, Visie en Missie van het SMC). Zo doorlopen ook niet alle leerlingen dezelfde brugperiode. Op basis van het advies van de basisschool, de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de onderwijzer van groep 8 start een aantal leerlingen direct in een vwo-klas of indien er sprake is van speciale begaafdheid in de vwoXtra klas. In Vwoxtra worden de leerlingen tijdens de lessen meer uitgedaagd om zelfstandig te denken. Er staan diverse projecten op het programma die de leerlingen leren om samen te werken en hun creativiteit te ontdekken en te ontplooien. De overige leerlingen starten in de havo/vwo-klas en doorlopen daar een eenjarige brugperiode. Aan het einde van klas 1 zullen zij, conform de bevorderingsnormen op blz. 27 een verwijzing ontvangen voor havo 2 of vwo 2 (en/of in voorkomende gevallen naar vmbo2).

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het Technasium. In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen (behalve de vwoXtra-leerlingen) een introductieprogramma bij het nieuwe vak Onderzoek & Ontwerpen in de vorm van twee grote, vakoverstijgende projecten. Aan het eind van het eerste leerjaar formuleren de docenten O&O een advies ten aanzien van de leerlingen die aangeven dat ze vanaf leerjaar 2 willen kiezen voor een Technasium klas in de havo-of vwo-afdeling; het advies is gebaseerd op motief, prestaties en vaardigheden (zelfstandigheid en samenwerken). Een negatief advies is bindend. Vanaf klas 2 zijn er aparte Technasiumklassen waarin het vak O&O in de lessentabel is opgenomen.

Het SMC werkt met een 60-minutenrooster. Dit betekent voor de leerling dat er minder vakken per dag op het rooster staan, dat er minder leswisselingen plaatsvinden en dat er voor minder vakken per dag huiswerk moet worden gemaakt. Didactisch gezien bieden lesuren van 60 minuten de docent meer mogelijkheden.

Het is belangrijk dat de leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen bij ons op school. Daar is ons ook veel aan gelegen. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan goede betrekkingen met de leerkrachten van de toeleverende basisscholen. Door deze contacten zijn de gesprekken over toelating méér dan het kijken naar geschiktheid op intellectuele gronden. Door middel van een uitgebreide bespreking komt juist ook het sociaal–emotioneel functioneren van de leerling aan de orde. Dit stelt ons in staat goed vorm te geven aan de leerlingenzorg.