Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Na de onderbouw komen de leerlingen in de tweede fase. De leerlingen zullen meer tijd aan zelfwerkzaamheid besteden, waardoor ze steeds beter leren om zelf keuzes te maken en het leerproces te plannen. Vaardigheden die in het HBO en Wetenschappelijk Onderwijs onontbeerlijk zijn. Wij zetten actief in op het vergroten van de verantwoordelijkheid van de leerling voor zijn eigen leerproces,willen een programma op maat bieden en willen dat leerlingen hun tijd op school effectief benutten. De tweede fase van de havo bestaat uit leerjaar vier en vijf, van het vwo uit leerjaar vier, vijf en zes. Op het St. Michaël College is gekozen voor duidelijk herkenbare en vaste profielen. In het vrije deel kan een vak opgenomen worden dat de doorstroommogelijkheden naar het vervolgonderwijs vergroot of een vervolg is op de eigen interesse en de accentklassen in de onderbouw. (Enkele uren in de week kunnen leerlingen kiezen voor verdiepende of vakoverstijgende activiteiten uit het geheel vrije deel.)

De profielen

De leerling stelt een vakkenpakket samen dat bestaat uit alle vakken van het gemeenschappelijk deel, de vakken uit het profieldeel en één vak in het vrije deel. Het geheel vrije deel is door de school ingevuld.

De vakken zijn dus ingedeeld in drie groepen:

 1. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen hetzelfde.

 2. De leerling heeft verder de keuze uit één van de vier profielen.

 3. Vrije ruimte: de leerlingen kiezen vervolgens nog één vak: tenminste 320 uur voor de havo en 480 uur voor het vwo. Leerlingen hebben bij ons op school de ruime keuze uit: informatica; natuur,
  leven en technologie; management en organisatie; bewegen, sport & maatschappij of een vak uit een ander profiel. Randvoorwaarde bij de keuze in de vrije ruimte is wel dat de keuze in het rooster moet passen.

  Het geheel vrije deel (havo 320 uur, vwo 480 uur) is door de school ingevuld: Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, buitenlandse reis (havo-4 en vwo-4), studiebegeleiding, oriëntatie op studie en beroep, vakverbreding en verdieping. De leerlingen kunnen zich vervolgens voor een extra module opgeven zoals masterclasses, Olympiaden, Cambridge Engels, Frans (DELF), Spaans DELE, Duits Goethe, kunst extra en studieweken (vwo 5).

Een profiel is een combinatie van vakken.

Er zijn vier profielen, twee maatschappijprofielen en twee natuurprofielen:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Techniek
 • Natuur en Gezondheid

Door te kiezen voor een bepaalde combinatie van vakken kan een zogenaamd dubbelprofiel ontstaan. Een leerling doet dan examen in twee profielen. De decanen kunnen u hier meer over vertellen.

Studielast en contacturen

Bovenbouwleerlingen krijgen te maken met het begrip studielast. Men bedoelt met studielast alles wat van de leerlingen in het kader van het onderwijs wordt verlangd:

 • lessen
 • excursies
 • werkweken
 • culturele activiteiten
 • toetsen
 • huiswerktijd
 • werkstukken maken
 • plannen

Er wordt uitgegaan van een studielast van 1600 uur per jaar. De studielast is per vak vastgelegd. Niet alle leerlingen zullen evenveel tijd nodig hebben voor de verschillende onderdelen.
De studielastbepaling is een gemiddelde en dat betekent dat er van leerling tot leerling verschillen zullen optreden. Het St. Michaël College heeft op basis van de studielast per vak de bijbehorende contacttijd berekend. Hierbij is gekozen voor een maximum aan contacttijd (lessen) per vak.

De regelingen rond het schoolexamen worden bekend gemaakt in het Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA) dat voor 1 oktober aan de leerlingen wordt uitgereikt. Het PTA zal tevens op de
website van school worden gezet.