Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Verzuimbeleid

Verzuim van de lessen/tentamens/examens

In de wet staan bepalingen over het verzuim van lessen. Deze bepalingen passen wij om organisatorische redenen op alle leerlingen toe.

Daarnaast gelden op het SMC de volgende regels:

  • ziekmelding / absentiemelding door ouders; de ouder(s)/verzorger(s) dienen in geval van een periode van ziekte dit iedere dag van ziektetelefonisch door te geven aan de receptie tussen 7.45 en 8.30 uur;
  • alle andere vormen van verlof (verzuim van de lessen) moeten vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de rector of haar plaatsvervanger. Deze verzoeken kunnen worden ingeleverd bij de receptie;
  • ziekmeldingen van leerlingen uit havo-4/5 en vwo-4/5/6 tijdens perioden van schoolexamen en van het Centraal Examen dienen ’s morgens (tussen 7.45 – 8.15 uur) gedaan te worden bij de secretaris van het eindexamen (in noodgevallen bellen naar 06-38929976, dhr. A. Auerbach);
  • voor de onderbouw: wanneer de leerling in de loop van de dag ziek wordt, is hij/zij verplicht bij de receptie een verzuimkaart te halen. De leerling meldt zich bij de mentor of indien de mentor afwezig is, bij de afdelingsleider. De mentor/afdelingsleider zet zijn handtekening op de verzuimkaart. De medewerkers van de receptie nemen daarna contact op met de ouders (thuis of op het werk) en melden hen dat het kind ziek naar huis gaat. Als de leerling de getekende kaart heeft laten zien bij de receptie, mag hij/zij naar huis. De leerling levert bij terugkomst op school de verzuimkaart in bij de receptie, voorzien van de handtekening van één van de ouder(s)/verzorger(s) en van de mentor/afdelingsleider.
  • voor de bovenbouw: wanneer een leerling in de loop van de dag ziek wordt, is hi/zij veplicht bij de receptie een verzuimkaart te halen. Daarna meldt de leerling zich bij de mentor of, indien de mentor afwezig is, bij de afdelingsleider. De mentor/afdelingsleider zet zijn handtekening op de verzuimkaart. Als de leerling de getekende kaart heeft laten zien bij de receptie mag hij/zij naar huis. Er vindt daarna steekproefsgewijs een controle plaats om na te gaan of de leerling na de ziekmelding ook daadwerkelijk naar huis is gegaan. De leerling levert bij terugkomst op school de verzuimkaart in bij de receptie, voorzien van de handtekening van één van de ouder(s)/verzorger(s) en van de mentor/afdelingsleider.

Te laat komen in de les

Leerlingen die om wat voor reden dan ook niet op tijd in de les zijn, kunnen pas dan tot de les worden toegelaten, nadat zij bij de conciërge een “te laat briefje” hebben gehaald. Echter, is de leerling méér dan een half uur te laat, dan mag de leerling de les niet meer in. Wanneer leerlingen zonder geldige reden te laat zijn, dienen zij zich de volgende ochtend om 08.00 uur bij de receptie te melden ongeacht op welk tijdstip de leerling moet beginnen. Ook kan een leerling verplicht worden zich aan het einde van de schooldag te melden voor het doen van corvee. Wanneer een leerling een bezoek moet brengen aan de (beugel)tandarts of dokter, verzoeken wij u om dit één dag van tevoren te melden door een briefje in te leveren bij de receptie. Het mag ook telefonisch worden doorgegeven. Als de leerling daarna op school komt, meldt de leerling zich bij de receptie.

Voor alle leerlingen geldt dat bij frequent te laat komen of ongeoorloofde absentie, de afdelingsleider telefonisch of schriftelijk contact opneemt met de ouder(s)/verzorger(s). Volgt ondanks deze waarschuwing herhaling van te laat komen of ongeoorloofde absentie, dan nodigt de afdelingsleider de ouder(s)/verzorger(s) uit voor een gesprek op school. Dan worden afspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd, aangevuld met de te nemen maatregelen in geval van overtreding. Worden deze afspraken alsnog geschonden dan volgt een gesprek met de ouder(s)/verzorger(s), de afdelingsleider én de conrector van de afdeling, alvorens tot uitvoering van de gestelde maatregelen wordt overgegaan. Veelvuldige absentie kan leiden tot een melding bij de leerplichtambtenaar.