Schoolplan

Iedere school voor voortgezet onderwijs moet elke vier jaar een schoolplan opstellen. In het schoolplan formuleert de school het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.

Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie voor het onderwijs over het schoolbeleid. De ouders en de medezeggenschapsraad moeten het schoolplan goedkeuren.
De school brengt hiermee de eigen situatie in kaart en denkt steeds opnieuw na over doelstellingen en prioriteiten. Ook legt de school vast welke ontwikkelingen zij gewenst vindt. Zo is het schoolplan een leidraad bij de processen die gericht zijn op kwaliteitsverbeteringen.

Het schoolplan voor de periode 2016-2020 is van kracht. Het is ontwikkeld door een werkgroep, bestaande uit een twintigtal leden, afkomstig uit alle geledingen van de school: bestuursleden, schoolleiding, afdelingsleiders, docenten, onderwijsondersteunend personeel, ouders, leerlingen en MR-leden.