Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Financiën


Vrijwillige Ouderbijdragen

Met de vrijwillige ouderbijdrage kan onze school bijzonder zijn en blijven. Passend bij de visie en missie van het St. Michaël College bieden we levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan. 
Een breed palet aan extra aanbod staat op ons curriculum, zoals Cambridge Engels, Frans Delf, Goethe Duits, Spaans Dele, BSM (bewegen, sport & maatschappij), wiskunde C/D en informatica. 

De vrijwillige ouderbijdrage helpt bepaalde uitgaven te financieren, zoals een deel van de kosten van de spectrascholaire activiteiten, een basisvergoeding voor de ongevallenverzekering, de binnen- en buitenlandse reizen, het solidariteitsfonds, het jaarboek van de eindexamenkandidaten, dyslexie- en andere testen, huiswerkbegeleiding en tutorbegeleiding. Ouders ontvangen per schooljaar een overzicht van de diverse schoolactiviteiten zoals o.a. excursies, introductieactiviteiten, examentrainingen en bijlessen. De eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. 
Over het schooljaar 2022-2023 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 163,- (excl. laptop). 

Overeenkomstig de Wet Vrijwillige Ouderbijdrage kunnen op het St. Michaël College áltijd álle leerlingen deelnemen aan de activiteiten op onze school. Het niet of deels voldoen van de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot uitsluiting van deelname aan de activiteiten.

Leermiddelen

De schoolboeken zijn gratis, inclusief licenties en overige digitale leermiddelen. Alle benodigde leermiddelen stelt het schoolbestuur onder bepaalde voorwaarden ter beschikking aan de leerlingen. De school blijft eigenaar van de leermiddelen, de leerlingen hebben deze in bruikleen.

Overige leermiddelen zoals woordenboeken, schriften, pennen, potloden en een rekenmachine moeten door de ouders zelf worden aangeschaft. Hiervoor verstrekt de school een lijst waarop alle benodigde leermiddelen vermeld staan.

Laptop-Per-Leerling (LPL)

Alle leerlingen van het St. Michaël College werken met een Windows-laptop. ICT speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Modern onderwijs vraagt om meer flexibiliteit, differentiatie en een individuele aanpak. Steeds meer en betere digitale leermiddelen komen op de markt. Naast de papieren leerboeken werken wij met een ‘laptop per leerling’  vanwege de diversiteit in aanbod en de afwisseling in de manier van werken. Voor de aanschaf en service van de laptops werkt onze school samen met The Rent Company. Wij adviseren ouders de laptop rechtstreeks te bestellen bij The Rent Company. Dit gebeurt op vrijwillige basis. De laptop valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de huur van de laptop varieert, afhankelijk van de keuze van de contractduur.

Machtiging

De betaling verloopt met ingang van schooljaar 2022-2023 via WIS Collect. Het gebruik van de machtigingen is hiermee komen te vervallen.  

Elektronisch betalen

Leerlingen kunnen op school elektronisch betalen; ze kunnen gebruik maken van hun pinpas.

Stichting Leergeld Zaanstad

Daar waar een gezin minimale financiële middelen heeft, kan Stichting Leergeld Zaanstad (www.leergeldzaanstad.nl) uitkomst bieden. Het gaat hierbij om activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Door middel van het invullen van een contactformulier op www.leergeldzaanstad.nl kan een aanvraag worden ingediend.

Tegemoetkoming studiekosten / Studiefinanciering

Heeft u vragen over tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering, dan kunt u contact opnemen met DUO of kijk op de website www.duo.nl