Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Financiën

 
Boeken en leermiddelen

De schoolboeken worden vanuit het ministerie bekostigd. Het St. Michaël College heeft de beschikking over een intern boekenfonds, inclusief digitale leermiddelen. De school blijft eigenaar van de leermiddelen. De leerlingen hebben deze in bruikleen.

Overige leermiddelen

Overige leermiddelen zoals woordenboeken, schriften, pennen en potloden moeten door de leerlingen zelf worden aangeschaft. Hiervoor ontvangen de leerlingen een door de school verstrekte lijst, waarop alle benodigde leermiddelen vermeld staan.

Algemene schoolkosten

Onder de algemene schoolkosten wordt onder ander verstaan: de kosten voor excursies, huur en borg van het kluisje, de schoolfoto, enz.

Vrijwillige bijdrages

 

Laptop

Alle leerlingen hebben de beschikking over een Windows-laptop. De eigen bijdrage van de ouders aan deze laptop is tussen de € 13,50 en €19,00 per maand (afhankelijk van de lengte van servicecontract). Deze kosten zijn inclusief verzekering en garantie. Na drie, vier of vijf jaar is de laptop afbetaald en is de laptop eigen bezit van de leerling. Het is ook mogelijk de laptop in één keer te kopen. De laptops worden verstrekt door The Rent Company.

Ouderbijdrage

Ter financiering van de uitgaven, die niet door het Rijk worden bekostigd, vraagt de school u om een vrijwillige bijdrage. De bedragen worden ieder jaar aan de hand van de CBS-prijsindexering aangepast.
Met uw ouderbijdrage kan onze school bijzonder zijn en blijven. Passend bij de visie en missie van de school wordt in alle jaarlagen – met uitzondering van de eindexamenklassen – levensbeschouwelijke vorming gegeven. Tevens is de uitgebreide leerlingbegeleiding hiermee veilig gesteld, is een vergoeding voor de ongevallenverzekering (basisvergoeding) verwerkt, worden deels de spectrascholaire activiteiten betaald en bovenal blijven hiermee de binnen- en buitenlandse reizen mogelijk. Ook wordt het solidariteitsfonds, het jaarboek van de eindexamenkandidaten, een bijdrage aan de dyslexie- en andere testen, de huiswerkklas en een deel van de tutorbegeleiding hieruit bekostigd.

Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Kiest u met uw kind voor het SMC, dan kiest u ook voor al deze bijzondere extra’s.

 
Machtiging

Het incasseren van de algemene schoolkosten, vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor de brugklaswerkweek vindt plaats d.m.v. een machtiging. Voor het begin van het schooljaar krijgt u hierover uitgebreide informatie. Deze machtiging duurt in principe zolang uw zoon of dochter op het SMC zit. De inning van deze kosten vindt plaats eind september en eind oktober. Wanneer u ons niet wilt of kunt machtigen, neemt u dan hierover contact op met het secretariaat van de school.

Tegemoetkomig studiekosten / Studiefinanciering

Heeft u vragen over tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering, dan kunt u contact opnemen met DUO of kijk op de website www.duo.nl.
Postadres: DUO klantenservice
Kempkensberg 12
9722 TB GRONINGEN
Informatielijn voor scholieren, studenten en ouders: telefoonnr. 050 – 599 7755.
Bezoekadres: Regiokantoor DUO / IB-groep
Mallegatsplein 12
1815 AG ALKMAAR

Hulpfonds gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad beschikt over een “hulpfonds”. Dit fonds is er voor alle inwoners van Zaanstad met een minimum inkomen of een inkomen iets daar boven. De bijdrage uit het fonds is bestemd voor de kosten van schoolgaande kinderen en voor de kosten van sociale contacten. Over de actualiteit van deze voorziening, de voorwaarden en hoogte van de eventueel uit te keren toelage, kunt u informatie opvragen bij de sector Sociale Zaken, Stadskantoor Zaandam, telefoon 14075 (€ 0,10 per minuut).
Bent u niet woonachtig in Zaanstad, informeert u dan even bij uw eigen gemeente.