Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Werken bij het St. Michaël College

Het St. Michaël College is een zelfstandige school voor havo en vwo en telt 1330 leerlingen en 130 personeelsleden. Wij zijn een bruisende school waar leerlingen en personeel zich thuis voelen. De school besteedt op unieke wijze aandacht aan algemene culturele en sociale vorming van de leerlingen en de ontplooiing van hun individuele talenten. In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een Technasium-afdeling. In januari 2019 heeft de school voor de 3e keer het predicaat ‘excellent’ ontvangen voor de havo- en vwo-afdeling.

Indien u geïnteresseerd bent om te werken bij onze prachtige excellente school in het groene hart van Zaanstad dan bent u van harte uitgenodigd om een open sollicitatie te sturen naar:  vacatures@stmichaelcollege.nl te richten aan mevr. drs. M. Ruigrok, rector/bestuurder

Vacatures

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van onze bestuurders zijn wij op zoek naar:
 

lid voor het toezichthoudend bestuur (m/v)


Het bestuur hecht er aan dat de volgende expertisegebieden goed zijn vertegenwoordigd: 
 • Bestuurlijke deskundigheid in de publieke en private sector;
 • Juridische en meer in het bijzonder arbeidsrechtelijke deskundigheid;
 • Financiële en bedrijfskundige deskundigheid;
 • Kennis van onderwijs en jeugdzorg.
Gezien de nu aanwezige kennis zoeken wij een lid met kennis op het gebied van onderwijsvraagstukken. Benoeming vindt plaats op voordracht van de Medezeggenschapsraad. 
Bij de samenstelling van het toezichthoudend bestuur wordt gestreefd naar diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit van de samenleving. 
 
De profieleisen die van toepassing zijn voor elk lid van het bestuur zijn:
 • affiniteit met het onderwijs in het algemeen en met de visie en missie van het St. Michaël College in het bijzonder;
 • een relevant netwerk; 
 • kennis van en inzicht in het opereren als een adviesorganisatie met een maatschappelijke opdracht;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • integere en verbindende persoonlijkheid;
 • woonachtig in en/of betrokken bij de Zaanstreek.
Statutair is vastgelegd dat het lidmaatschap van het bestuur de Onderwijsstichting “St. Michaël” onbezoldigd is.
 
Uw motivatie en CV voor 1 januari 2021 sturen naar de voorzitter van het toezichthoudend bestuur mevr. H. Tamboer-Walsweer via thb@stmichaelcollege.nl
 
Voor informatie kunt u bellen met de rector, mevr. drs. M.M.F. Ruigrok, 
telefoonnummer 075-6127474, Leeghwaterweg 7, 1509 BS ZAANDAM.
 

Sluitingsdatum: 1 januari 2021


Beknopte informatie over de school
 

Het St. Michaël College te Zaandam is een bruisende school, een school waar leerlingen kunnen leren, hun talenten kunnen ontwikkelen en hun grenzen durven verleggen. Het is een school voor havo/vwo en heeft sinds 2015 het predicaat ‘excellent’.

Het SMC heeft een Technasium-afdeling.
 
Het St. Michaël College koestert zijn zelfstandigheid. Het participeert actief en zoekt verbinding in samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau, maar houdt zich afzijdig van processen van bestuurlijke schaalvergroting, in de overtuiging dat dergelijke processen voor het onderwijs geen voordelen opleveren die niet ook op andere wijze kunnen worden gerealiseerd.
Het SMC wil naar buiten gericht zijn en ziet zichzelf als onderdeel van een maatschappij die continu in beweging is. Het SMC wil leerlingen voorbereiden op deelname aan de maatschappij van de toekomst. 
Mede dankzij het zelfstandige karakter van de school heeft het SMC organisatorisch een kleinschalig karakter behouden. De schoolorganisatie kenmerkt zich door korte lijnen. 
 
Bestuur en intern toezicht zijn voor het St. Michaël College georganiseerd in het zgn. one tier-model: er is één bestuursorgaan, waarvan zowel de rector/bestuurder van de school lid is als de toezichthoudende bestuursleden. De rector/bestuurder is belast met het uitvoerend bestuur en is eindverantwoordelijke voor de school. De toezichthoudende bestuursleden -het toezichthoudend bestuur (THB)- zien er met name op toe dat de wettelijke verplichtingen worden nagekomen, verwerving en besteding van overheidsgelden rechtmatig en doelmatig gebeurt, en de gestelde doelen worden gerealiseerd. De taken en bevoegdheden van de rector/bestuurder en THB zijn neergelegd in de statuten van de stichting, en nader uitgewerkt in het bestuursreglement van het St. Michaël College.
 
Het THB wil bewust omgaan met governance en betrouwbaar zijn. Vanuit de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs handelt zij in lijn met de kernwaarden van de school. Hierbij onderschrijft het THB de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019. De code stimuleert het bestuur om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave van het onderwijs: het creëren en zichtbaar maken van publieke waarde met onderwijs van hoge kwaliteit. Onderwijs dat jonge mensen voorbereidt op deelname aan onze samenleving en dat aantoonbaar aansluit op de behoeften van leerlingen en de bredere omgeving van de school.
 
In een door het THB geformuleerde visie en missie heeft het de parameters voor de ontwikkeling van het St. Michaël College aangegeven. Het THB vat zijn taak voor het overige vooral op als controlerend en stimulerend. Daarnaast is het een sparringpartner van de rector/bestuurder, geeft het gevraagd en ongevraagd advies en treedt zij op als werkgever van de rector/bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthoudende bestuurders zich naar het belang van de stichting. Het functioneren van het THB is gediend bij een goede teamsamenstelling. Het bestuur opereert als een collegiaal team en oefent zijn taken uit als een eenheid.

 

Het St. Michaël College is een zelfstandige school voor havo en vwo en telt 1330 leerlingen en 130 personeelsleden. Wij zijn een bruisende school waar leerlingen en personeel zich thuis voelen. De school besteedt op unieke wijze aandacht aan algemene culturele en sociale vorming van de leerlingen en de ontplooiing van hun individuele talenten.
 
Met ingang van 1 mei 2021 ontstaat er een vacature voor de functie van

Technisch onderwijsassistent (TOA) natuurkunde (m/v)
0,8 fte


In verband met pensionering zijn wij op zoek naar een enthousiaste en flexibele TOA (Technisch
Onderwijsassistent) natuurkunde voor 0,8 FTE. Een TOA assisteert de docenten natuurkunde d.m.v.
het voorbereiden van experimenten en het ondersteunen bij het uitvoeren van experimenten tijdens
de lessen. Ook geeft een TOA ondersteuning bij het bedenken van geschikte experimenten. Daarnaast
heeft een TOA verantwoordelijkheid voor het onderhoud van vakspecifieke onderdelen van de
vaklokalen/werkruimtes en voor de materialen/gereedschappen. Een TOA heeft ook aandacht voor
het toepassen van alle ARBO-regels en veiligheidsvoorschriften.
 
Wij zoeken een TOA die:
 • tenminste een relevante mbo-opleiding (niveau 4) heeft afgerond (bijv. TOA-opleiding, laborant)
  of bereid is deze opleiding te volgen;
 • aantoonbare affiniteit met natuurkunde heeft;
 • ervaring heeft met leeftijdsgroep 12-18 jarigen;
 • pedagogisch en communicatief sterk is;
 • openstaat voor nieuwe ideeën;
 • flexibel, enthousiast en breed inzetbaar is.
We bieden:
 • een goede interne begeleiding;
 • een professionele en prettige werkomgeving;
 • een salaris in overeenstemming met de opleiding en ervaring.
Graag ontvangen wij uw reactie voor 31 januari a.s. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met: dhr. R. Busch of dhr. R. Stammers, tel.nr.: 075 – 612 7474.
Sollicitaties kunt u richten aan dhr. R. Stammers, plv. rector, Postbus 54, 1540 AB Koog a/d Zaan of
per e-mail via vacatures@stmichaelcollege.nl.

Sluitingsdatum: 31 januari 2021