Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Toptalentenbeleid

 
 
Het St. Michaël College beseft dat er leerlingen zijn met uitzonderlijk talent, bijvoorbeeld op het gebied van sport, muziek, dans of acteren. Daarom wil het SMC in haar Toptalentenbeleid de mogelijkheden creëren voor leerlingen met toptalent om de ontwikkeling hiervan te combineren met de opleiding op onze school. De combinatie onderwijs en talent op het hoogste niveau vraagt immers vaak om bepaalde faciliteiten.
 
Uitgangspunten
 1. De verleende faciliteiten moeten passen binnen de grenzen die gesteld zijn door de Leerplichtwet.
 2. Talentvolle leerlingen moeten voldoen aan de eisen die gesteld zijn met betrekking tot een overgang naar het volgend leerjaar of het behalen van zijn of haar diploma.
 3. Talentvolle leerlingen volgen in principe het reguliere les- en schoolprogramma.
  Alleen wanneer het niet mogelijk is om het reguliere les- en schoolprogramma te volgen, zijn aanpassingen mogelijk.
 

Voor wie?

 
Sport
Om in aanmerking te komen voor de faciliteiten die zijn vastgelegd in het Toptalenten beleid moet de leerling een Talentstatus bezitten van NOC*NSF.
 
NOC*NSF kent drie soorten Talentstatussen toe aan jonge sporters die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en prestatieontwikkeling in aanmerking komen voor één van de statussen. De verschillende Talentstatussen zijn:
 • Internationaal Talent (IT)
 • Nationaal Talent (NT)
 • Belofte (B).
 
Het Olympisch Netwerk Noord-Holland heeft inzicht in en toegang tot de meest recente lijst met talenten die een Talentstatus hebben. Het St. Michaël College kan – wanneer een sporter zich meldt – bij het Olympisch Netwerk Noord-Holland controleren of de sporter een Talentstatus heeft. Sporters die hun Talentstatus in de loop van het schooljaar verliezen, verliezen daarmee ook het recht op faciliteiten. In overleg met de topsportcoördinator (op het SMC dus de toptalentencoördinator) wordt besproken op welke manier de sporter zo snel mogelijk weer het reguliere onderwijsprogramma kan volgen.
 
Muziek, dans en acteren
Om in aanmerking te komen voor de faciliteiten die zijn vastgelegd in het Toptalentenbeleid moet de leerling deelnemen aan audities, opleidingen of uitvoeringen op landelijk niveau, of anders duidelijk aantoonbaar toptalent hebben en dit verder ontwikkelen.
 
Hieronder noemen we eerst de voorwaarden waaronder een leerling in aanmerking kan komen voor faciliteiten. Vervolgens worden de faciliteiten beschreven die het SMC aan leerlingen kan aanbieden en de eisen die de school stelt aan inzet tijdens, buiten en in plaats van de lessen en hoe de school mag handelen als de naam van de leerling in de pers verschijnt. Tenslotte wordt de procedure beschreven die gevolgd wordt als een leerling in aanmerking wil komen voor faciliteiten in het kader van het toptalentenbeleid.
 
Voorwaarden toptalenten
 1. De mogelijkheid om gebruik te maken van de toptalentvriendelijke faciliteiten dient jaarlijks schriftelijk te worden aangevraagd door de ouders van de betreffende leerling.
 2. Iedere leerling moet voldoen aan de eisen van het reguliere onderwijsprogramma en voldoen aan de reguliere overgangsnorm.
 3. Bij onderpresteren, bijvoorbeeld wanneer de leerling teveel tekorten heeft voor een overgang naar het volgende leerjaar, wordt er gekeken naar de oorzaken en worden er nieuwe afspraken gemaakt. De school behoudt zich het recht voor om bij onderpresteren de faciliteiten in te trekken.
 4. De leerling heeft een actieve, zelfverantwoordelijke leerhouding. De leerling neemt initiatief bij gemiste lessen de lesstof in te halen.
 5. De leerling houdt zich aan de gemaakte afspraken en schoolregels.
Aanvullende voorwaarde topsporttalenten
 1. De leerling volgt het reguliere LO-programma; indien de lessen storend zijn op de trainingsopbouw van de leerling en/of er risicovolle situaties ontstaan, kan er een andere invulling van de LO les worden bepaald. ( in overleg met de LO docent en de toptalentencoördinator)
 
Faciliteiten
Wanneer een leerling aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en de school besluit de aanvraag te honoreren, maakt hij/zij aanspraak op de volgende faciliteiten:
 
Begeleiding door de toptalentencoördinator
Hij/zij kan aanspraak maken op begeleiding van de toptalentencoördinator. Deze persoon begeleidt -onder verantwoordelijkheid van de conrector onderwijs - de leerling in de gang van zaken rond het combineren van toptalentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van de leerling op school.
 
Aanvragen voor het in aanmerking komen van de toptalentenstatus in het algemeen en de faciliteiten in het bijzonder dienen beiden te worden ingebracht bij de toptalentencoördinator, die de aanvraag beoordeelt en de beslissing voorbereidt (bijv. door overleg met afdelingsleiders, docenten, ouders, bond, vereniging). Uiteindelijke toestemming wordt verleend door de conrector onderwijs. De toptalentencoördinator communiceert de toptalentenstatus van de leerling naar betrokken partijen in de school.
 
Gelegenheid voor deelname aan reguliere trainingen en/of opleidingen, onder schooltijd.
Gemiste lessen dienen te worden ingehaald op een ander moment (bijv. door aan te schuiven in een parallelklas). De leerling gaat hierover – waar nodig in overleg met de toptalentencoördinator- in gesprek met de vakdocent. De docenten begeleiden de leerling hierbij.
 
Proefwerken en toetsen dienen zo veel mogelijk te worden gemaakt in de reguliere uren. Indien dat echt niet mogelijk is, kan het werk gemaakt worden tijdens het inhaaluur voor proefwerken of kan met de docent een ander moment worden afgesproken.
 
Gelegenheid voor incidentele deelname aan selecties en/of wedstrijden onder schooltijd.
Ook als de leerling de toptalentenstatus heeft, dient iedere incidentele deelname aan activiteiten apart schriftelijk te worden aangevraagd bij de toptalentencoördinator. Hij/zij beoordeelt de aanvraag, neemt de beslissing, meldt e.e.a. bij de conrector en zorgt voor de communicatie naar betrokken partijen in de school. Over de inhoudelijke kant van de gemiste lessen gaat de leerling in overleg met de docent. Voor gemiste lessen dient – zoals vastgelegd in de leerplichtwet – vervangend onderwijs plaats te vinden onder verantwoordelijkheid van een docent.
 
Proefwerken en toetsen dienen zo veel mogelijk te worden gemaakt in de reguliere uren. Waar dat echt niet mogelijk is, kunnen andere momenten worden afgesproken met de docent of er kan worden afgesproken worden om het tijdens de uren voor inhaalproefwerken te doen.
 
Communicatie en verantwoordelijkheden
We verwachten van de leerling met een toptalentenstatus een goede inzet, initiatief en een actieve leerhouding. De leerling zorgt ervoor dat hij/zij op de hoogte is van het opgegeven huiswerk en dat het huiswerk wordt gemaakt. We verwachten dat de leerling zelf zoveel mogelijk in overleg treedt met docenten over het inhalen van uren, werk en activiteiten. Ook wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij alle betrokkenen (docenten, mentoren en toptalentencoördinator) zo goed mogelijk op de hoogte houdt. De leerling kan hierbij gebruik maken van de toptalentencoördinator, voor advies en bemiddeling. Het communiceren over de verkregen toptalentenstatus in het algemeen en de daaruit voorvloeiende reguliere en incidentele faciliteiten is de verantwoordelijkheid van de toptalentencoördinator. Voor ouders is het aanspreekpunt binnen de school de toptalentencoördinator, die in samenwerking met de mentor van de leerling de begeleiding vorm geeft.
 
PR
Indien een leerling gebruik maakt van de geboden faciliteiten, heeft de school toestemming hiermee naar buiten te treden in het kader van vergroten van naamsbekendheid.
 
PROCEDURE
 
Verkrijgen toptalentenstatus en toekenning reguliere faciliteiten
 1. De leerling en/of ouders dienen het schriftelijke verzoek in bij de toptalentencoördinator voor het verkrijgen van de toptalentstatus.
 2. De toptalentencoördinator overlegt met de afdelingsleider en mentor en waar nodig met docenten, ouders, bond/vereniging, bereidt de beslissing voor inclusief de kaders voor het inhaalprogramma en geeft advies aan de conrector onderwijs.
 3. De conrector beslist over het toekennen van de status.
 4. Leerling, ouders en conrector ondertekenen het contract en dit wordt ingeleverd bij de toptalentencoördinator.
 5. De toptalentencoördinator communiceert de status naar de betrokkenen in de school, alsmede de kaders voor het inhaalprogramma.
 6. De leerling overlegt met de docenten de invulling van het inhaalprogramma. Hij/zij zorgt dat de mentor en de toptalentencoördinator goed geïnformeerd zijn en blijven.
   
  Aanvragen incidentele faciliteiten
 7. De leerling en/of ouders dienen het verzoek voor het verkrijgen van de faciliteiten schriftelijk en vergezeld van een schriftelijk verzoek van de bond of vereniging in bij de toptalentencoördinator.
 8. De toptalentencoördinator overlegt met de afdelingsleider en mentor en waar nodig met conrector, docenten, ouders, bond/vereniging en neemt de beslissing.
 9. De toptalentencoördinator communiceert de status naar de betrokkenen in de school, alsmede de kaders voor het inhaalprogramma
 10. De leerling overlegt met de docenten over de invulling van het inhaalprogramma. Hij/zij zorgt dat de mentor en de toptalentencoördinator goed geïnformeerd zijn en blijven.
   
  Contract
De status van toptalent wordt vastgelegd in een contract. Het contract wordt indien nodig aangevuld met een inhaalprogramma.
 
Sporten in corona-tijd