Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Begeleiding en ondersteuning

Studiebegeleiding

Vakbegeleidingsuren
Enkele vakken kennen het zogenaamde vakbegeleidingsuur (V-uur). Dit is vooral bedoeld om leerlingen met achterstand (bijvoorbeeld opgedaan door afwezigheid wegens ziekte) te begeleiden. Het inhalen van welke achterstand dan ook, kan door de mentor/vakdocent of afdelingsleider verplicht worden gesteld. Leerlingen kunnen ook vrijwillig, op eigen initiatief, van deze extra geboden gelegenheid gebruik maken.

Huiswerkklas
In samenwerking met Lyceo wordt er een huiswerkklas georganiseerd. De huiswerkklas sluit aan op het lesrooster. Onder toezicht krijgen de aangemelde leerlingen een plek om geconcentreerd hun huiswerk te maken. Het toezicht bestaat uit controle van het werk en eventueel overhoren. Naast toezicht is er ook vaak een huiswerkondersteuner aanwezig die leerlingen inhoudelijk kan helpen. De huiswerkklas is géén bijles. Vakinhoudelijke ondersteuning vindt plaats in de reguliere les en eventueel in het V-uur.  

Ouders betalen een eigen bijdrage die afhankelijk is van het aantal keren dat een leerling gebruik maakt van de huiswerkklas. Een leerling kan naar de huiswerkklas op initiatief van de ouders of n.a.v. een advies van de mentor en/of de docentenvergadering. Ouders, die onvoldoende financiële draagkracht hebben en van wie de zoon/dochter door de docentenvergadering is verwezen naar de huiswerkklas, kunnen een beroep doen op het solidariteitsfonds van de school. De school is van mening dat beperkte financiële draagkracht geen belemmering mag zijn voor deelname aan de huiswerkklas. Lyceo biedt ook intensievere studiebegeleiding aan, waarbij in kleinere groepen met meer begeleiders wordt gewerkt. Deze vorm van studiebegeleiding wordt niet gesubsidieerd door de school. Voor meer info verwijzen we naar hun website.

Tutorbegeleiding
De docentenvergadering kan een leerling, die extra hulp nodig heeft om zelfstandig aan het werk te gaan, adviseren op school te werken onder begeleiding van een leerling van de bovenbouw (de tutor).
Hiervoor wordt aan de ouders een kleine vergoeding gevraagd (€ 5,-- per les, 1 les per week). De tutor kan de
leerling extra uitleg geven, begeleiden bij de planning en overhoren. Tutorbegeleiding is een door de school aangeboden extra service. Deelname aan deze service kan niet worden gegarandeerd. De mogelijkheid hangt immers af van het aantal tutoren en van hun beschikbaarheid.

Mentoruren
Binnen de mentorlessen werken wij in klas 1 en 2 met de methode “Leefstijl”. Met deze methode
oefenen jongeren een aantal basisvaardigheden zoals luisteren, met gevoelens omgaan, nee zeggen, assertief zijn, conflicten hanteren, etc. Binnen het onderwijs creëert “Leefstijl” voorwaarden om deze vaardigheden van leerlingen te ontwikkelen en om een betere sfeer in de klas te scheppen.

Leerlingbespreking.nl
Op het SMC wordt schoolbreed gewerkt met de tool Leerlingbespreking.nl. De leerling wordt gestimuleerd en gemotiveerd om actief te leren en daarmee de resultaten op niveau te krijgen of te verhogen! Tijdens een driehoeksgesprek (mentor/ouder/leerling) worden de resultaten besproken en wordt er bepaald welke acties noodzakelijk zijn voor betere resultaten.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware vormen van ondersteuning zoals bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Scholen brengen die ondersteuning in beeld in het ‘schoolondersteuningsprofiel’, een document waarin een beknopt overzicht wordt gegeven van alle vormen van ondersteuning die de school te bieden heeft en ondersteuning die zij op korte termijn nog denkt te gaan aanbieden: de ambities. Het schoolondersteuningsprofiel is als het ware een foto van de stand van zaken. Onderscheiden worden de basisondersteuning, die voor alle scholen geldt (hierover zijn in Zaanstad tussen scholen afspraken gemaakt) en extra ondersteuning: dit betreft de vormen van ondersteuning die verder gaan dan de basisondersteuning en scholen kunnen zich hier specialiseren. Extra ondersteuning kan licht en kortdurend van aard zijn, maar ook zwaar en langdurig en plaatsvinden binnen of buiten de school.

Het biedt ouders de mogelijkheid om per school te beoordelen of het ondersteuningsniveau van een school past bij wat hun kind nodig heeft.

Zie hier voor meer informatie over het Schoolondersteuningsprofiel.

Ouder- en jeugdsteunpunt Passend Onderwijs
Ouders en jongeren die vragen hebben over passend onderwijs of advies willen, kunnen terecht bij de school of bij het ouder- en jeugdsteunpunt. 
Ieder samenwerkingsverband heeft zo'n steunpunt. Het is er om ouders en jongeren te helpen en zij werken onafhankelijk.

Informatie over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs in onze regio en informatie over het ouder- en jeugdsteunpunt is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek www.swvzaanstreek.nl