Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Als gevolg van de nieuwe wetgeving passend onderwijs geeft elk samenwerkingsverband in een regionaal ondersteuningsplan aan hoe het de komende jaren2014 passend onderwijs  voor elk kind wil realiseren. Het ondersteuningsplan geldt voor vier jaar. Gezien de ontwikkelingen, die scholen en het samenwerkingsverband in verband met nieuwe wetgeving doormaken, is het van belang om in 2016 de gemaakte keuzes te evalueren en eventueel aan te passen.

Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband heeft op een aantal terreinen een duidelijke verbinding met de activiteiten van de gemeenten die bij het samenwerkingsverband horen. Dit betreft de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland.

Zowel het onderwijs als de gemeenten hebben belang bij een goede afstemming van onderwijs met de drie decentralisaties in het sociale domein, die vanaf 2015 overgaan van het rijk en de provincie naar de gemeenten (o.a. Jeugdzorg). In dat licht bezien is een evaluatie zeker ook belangrijk.

In de regio Zaanstreek nemen ongeveer 10.000 leerlingen deel aan het voortgezet onderwijs. Daarmee is het een relatief klein samenwerkingsverband met een beperkt budget.

In het ondersteuningsplan worden eerst de bestuurlijke inrichting en de bestuurlijke kaders weergegeven op grond waarvan de inhoudelijke vormgeving is uitgewerkt.

Zoals in de wet en in het referentiekader passend onderwijs staat aangegeven, wordt ingegaan op basis- en extra ondersteuning in de reguliere scholen, de afspraken hierover op samenwerkingsverbandniveau en op de schoolondersteuningsprofielen van de diverse scholen met daarin de ontwikkeling, die elke school denkt te gaan doormaken in de komende jaren.

Vervolgens wordt een beeld gegeven van de dekking van het aanbod binnen de regio, waarbij aandacht wordt besteed aan de tussenvoorzieningen en aan de vormen van speciaal onderwijs.

In het ondersteuningsplan wordt verder beschreven hoe de toewijzing en toelating tot de tussenvoorzieningen en tot het vso is geregeld en hoe het samenwerkingsverband de middelen wil besteden. Een belangrijk onderdeel van passend onderwijs is de wijze waarop ouders betrokken worden bij de ondersteuning aan hun kind. In dit ondersteuningsplan worden hiervoor de richtlijnen gegeven.  Ten slotte wordt beschreven op welke terreinen relaties met de gemeenten zijn gelegd en welke ambities er zijn.