Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Veiligheid op school

Een veilige leer- en leefwereld is van primair belang voor alle leerlingen en medewerkers op school. Veiligheid op school raakt veel aspecten van de dagelijkse gang van zaken, zoals het schoolgebouw en de logistieke situatie in- en rondom de school, de sfeer, de manier van omgaan met elkaar of criminaliteit. Scholen zijn verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat voor leerlingen, ouders en personeel.

Sociale veiligheid is daarvoor van groot belang, daaronder verstaan we: ‘zaken die te maken hebben met de psychologische belasting van leerlingen en personeel. Hieronder vallen bijvoorbeeld seksuele intimidatie, agressie en geweld, (digitaal) pesten, discriminatie en homo intimidatie.’ Vooral het voorkomen en oplossen van pestgedrag is ieders verantwoordelijkheid in school. Tot de preventieve aanpak moet gerekend worden het creëren van een goede sfeer in de klas. Naast het creëren van een goede sfeer wordt er tijdens mentorlessen in de onderbouw aandacht besteed aan de wijze waarop leerlingen met elkaar omgaan. In het anti-pestprotocol staat systematisch beschreven wat wij doen aan preventie en welke acties wij ondernemen wanneer er sprake is van pestgedrag. Het anti-pestprotocol is hier te vinden.

Convenant "Veiligheid in en om de school Zaanstad"

De afgelopen jaren hebben de scholen, politie en HALT in Zaanstad elkaar weten te vinden, wanneer de veiligheid in het geding was. We willen deze samenwerking continueren en waar nodig verbeteren. Daartoe is het convenant "Veiligheid in en om de school Zaanstad" geactualiseerd.