Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Het St. Michaël College te Zaandam is een bruisende school, een school waar leerlingen kunnen leren, hun talenten kunnen ontwikkelen en hun grenzen durven verleggen. Het is een school voor havo/vwo en heeft sinds 2015 het predicaat ‘excellent’.
Het SMC heeft een Technasium-afdeling.

Het St. Michaël College (SMC) koestert zijn zelfstandigheid. Het participeert actief en zoekt verbinding in samenwerkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau, maar houdt zich afzijdig van processen van bestuurlijke schaalvergroting, in de overtuiging dat dergelijke processen voor het onderwijs geen voordelen opleveren die niet ook op andere wijze kunnen worden gerealiseerd. Het SMC wil naar buiten gericht zijn en ziet zichzelf als onderdeel van een maatschappij die continu in beweging is. Het SMC wil leerlingen voorbereiden op deelname aan de maatschappij van de toekomst. Mede dank zij het zelfstandige karakter van de school heeft het SMC organisatorisch een kleinschalig karakter behouden. De schoolorganisatie kenmerkt zich door korte lijnen.

Het toezichthoudend bestuur (THB) van het SMC, dat formeel het bevoegd gezag is van de school, ziet toe hoe de directie door middel van strategie, beleid en beheer het doel van SMC realiseert. Het THB, dat bestaat uit vijf leden, heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het onderwijs door middel van een directiestatuut verregaand gedelegeerd aan de schoolleiding. Het THB wil bewust omgaan met governance en betrouwbaar zijn en vanuit de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs handelt zij in lijn met de kernwaarden van de school. Hierbij onderschrijft het THB de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019. De Code stimuleert het bestuur om invulling te geven aan de maatschappelijke opgave van het onderwijs: het creëren en zichtbaar maken van publieke waarde met onderwijs van hoge kwaliteit, dat jonge mensen voorbereidt op deelname aan onze samenleving en dat aantoonbaar aansluit op de behoeften van leerlingen en de bredere omgeving van de school.

In een door het toezichthoudend bestuur geformuleerde visie en missie heeft het de parameters voor de ontwikkeling van het SMC aangegeven. Het THB vat zijn taak voor het overige vooral op als controlerend en stimulerend. Daarnaast is het een sparringpartner van de rector-bestuurder, geeft het gevraagd en ongevraagd advies en treedt zij op als werkgever van de rector-bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthoudende bestuurders zich naar het belang van de stichting. Het functioneren van het THB is gediend bij een goede teamsamenstelling. Het bestuur opereert als een collegiaal team en oefent zijn taken uit als een eenheid.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van twee van onze bestuurders zijn wij op zoek naar:

Twee leden voor het toezichthoudend bestuur (m/v)
 

Het bestuur hecht er aan dat de volgende expertisegebieden goed zijn vertegenwoordigd:

 • Bestuurlijke deskundigheid in de publieke en private sector;
 • Juridische en meer in het bijzonder arbeidsrechtelijke deskundigheid;
 • Financiële en bedrijfskundige deskundigheid;
 • Kennis van onderwijs en jeugdzorg.

Gezien de nu aanwezige kennis zoeken wij:

 • Een lid met kennis op het gebied van finance en accounting.
 • Een lid met een economisch of bedrijfskundige achtergrond. Kennis en affiniteit met ICT is een pré.

Bij de samenstelling van het toezichthoudend bestuur wordt gestreefd naar diversiteit die recht doet
aan de pluriformiteit van de samenleving.

De profieleisen die van toepassing zijn voor elk lid van het bestuur zijn:

 • Affiniteit met het onderwijs in het algemeen en met de visie en missie van het St. Michaël College in het  bijzonder;
 • Een relevant netwerk;
 • Kennis van en inzicht in het opereren als een adviesorganisatie met een maatschappelijke opdracht;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Integere en verbindende persoonlijkheid;
 • Woonachtig in en/of betrokken bij de Zaanstreek.

Statutair is vastgelegd dat het lidmaatschap van het bestuur de Onderwijsstichting “St. Michaël” onbezoldigd is.

Uw motivatie en cv voor 9 september 2022 sturen naar de voorzitter van het toezichthoudend bestuur mevr. H. Tamboer-Walsweer via h.tamboer@xs4all.nl

Voor informatie kunt u bellen met de rector, mevr. drs. M.M.F. Ruigrok, telefoonnummer 075-6127474, Leeghwaterweg 7, 1509 BS ZAANDAM.