Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!
Het SMC is een school voor hoogwaardig bijzonder onderwijs voor havo en vwo met ruimte voor mensen met ambities. Door de integratie van scholaire en spectrascholaire activiteiten stimuleren we leerlingen en medewerkers zich te ontplooien en worden zij aangesproken in hun talenten. Het SMC wil kennis overdragen waardoor jonge mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers. Daarnaast wil het SMC bijdragen aan inzicht in sociale, culturele, wetenschappelijke en politieke vraagstukken op lokaal en mondiaal niveau. Bij al het handelen staan vier kernwaarden centraal, die kenmerkend zijn voor ons onderwijs: begrip, rechtvaardigheid, samenwerking en vrede. 
 
Missie van het SMC
Het SMC realiseert zijn Visie door met alle betrokkenen een veilige leer- en werkgemeenschap te vormen waar men zich thuis kan voelen en waar:
  • leerlingen zich met volledige inzet naar eigen mogelijkheden ontwikkelen en het tonen van initiatief,het creëren van een eigen uitdaging, creativiteit in denken en doen én zorgzaamheid voor anderen worden beloond;
  • hoge, heldere en haalbare eisen aan leerlingen worden gesteld die ook in samenwerking met elkaar moeten worden bereikt;
  • de inbreng en betrokkenheid van de ouders wordt gestimuleerd en mogelijk wordt gemaakt;
  • de eigen onderwijskundige en opvoedkundige opvattingen voortdurend worden getoetst en waar nodig bijgesteld;
  • haar medewerkers mogelijkheden krijgen aangereikt om zich blijvend persoonlijk en professioneel te ontwikkelen;
  • innovatie een kenmerk is, vernieuwing een kans krijgt en een open en internationale attitude wordt gestimuleerd.
Het SMC hecht aan zijn zelfstandige identiteit voor havo en vwo in de Zaanstreek.
 
Toelichting op Visie
Integratie van regulier onderwijs en spectrascholaire activiteiten
In de Visie brengen wij tot uitdrukking dat het SMC een ambitieuze school is. Op schoolniveau, op medewerkerniveau, op leerlingniveau en op ouderniveau bieden we daar ruimte voor. De wettelijke kaders van het reguliere onderwijs worden ingevuld en aangevuld met de verbreding die spectrascholaire activiteiten kunnen bieden en vormen daarmee een integraal onderdeel van onze onderwijsvisie.
 
Ontplooiing van mogelijkheden en een zelfstandige positie in de maatschappij
In de periode waarin de leerlingen deel uitmaken van het SMC zijn ze vooral bezig met hun eigen ‘zijnsvraag’ en hun toekomstige plaats in de maatschappij. In dit proces wil het SMC een actieve rol spelen. Gekozen is daarbij voor domeinen (sociaal, cultureel en politiek) en kernwaarden waarin de moraliteit van het individu in belangrijke mate centraal staat. In de aandacht voor deze moraliteit komt ook de oorspronkelijke grondslag terug van het SMC. De maatschappij is daarbij niet begrensd door stad of land, ons denken is daarom inclusief*.
* *Inclusief = allesomvattend
 
Vier kernwaarden centraal: begrip, rechtvaardigheid, samenwerking en vrede
Het SMC is en blijft een school waarin uitdrukkelijk aandacht wordt gegeven aan een levensbeschouwelijke identiteit. Binnen een dynamische multiculturele samenleving vormen de kernwaarden ‘begrip’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘samenwerking’ de bouwstenen om uiteindelijk inhoud te kunnen geven aan vrede in en tussen mensen. Dit gaat voor ons veel verder dan een stadium van afwezigheid van oorlog tussen landen; het is de basis voor een daadwerkelijke sámenleving.
 
Bijzonder voortgezet onderwijs
Het SMC is een school die wortelt in de katholieke traditie en die traditie niet wil verloochenen, zonder in zichzelf besloten of exclusief te willen zijn. Het vak levensbeschouwing is daarom een vast onderdeel van het curriculum op het SMC. In die zin biedt het SMC een vorm van bijzonder onderwijs.
Het SMC biedt onderwijs waarin het pedagogisch-didactisch handelen voortdurend wordt getoetst en bijgesteld aan de uitgangspunten van een eigen, op de beginselen van het Jenaplan geënt, onderwijsconcept. Ook in die zin biedt het SMC een vorm van bijzonder onderwijs.
 
Toelichting op de missiebeschrijving
Een veilige leer- en werkgemeenschap vormen
De betrokkenen vormen het SMC, in plaats van er bij betrokken te zijn. Het is daarbij het individu bínnen het SMC, en niet het individu én het SMC. Veiligheid, dat ook geborgenheid, een thuis, omvat is essentieel voor de ontplooiing van mensen. Deze betrokkenheid wordt op drie niveaus uitgewerkt: het niveau van de leerling, het niveau van de medewerkers en de wisselwerking binnen en tussen de diverse geledingen, waaronder de ouders. Verschillen worden erkend. Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt.
 
Leerlingen worden beloond
Een aantal interpersoonlijke taken worden geformuleerd. Deze krijgen een eigen plaats in het coachen van leerlingen. Belonen moet daarbij vooral gevonden worden in stimuleren, motiveren en/of het gericht bieden van mogelijkheden zich te ontplooien. Een persoonlijk ontwikkelplan op leerling-niveau kan daarvan onderdeel uitmaken.
 
Voortdurende vernieuwing, waar nodig
Het SMC is een lerende organisatie. Dit is niet een organisatie waar verandering om de verandering plaatsvindt, maar een organisatie die zichzelf uitdagingen stelt op basis van de wil om te leren. Ook op het individuele niveau is leren en ontwikkelen belangrijk. Een persoonlijk ontwikkelplan op medewerkerniveau kan daarvan onderdeel uitmaken. Innovatie ontstaat door het creëren van kansen en een open en - in voorkomende gevallen - een internationale attitude.
 
Een zelfstandige identiteit
Het SMC is een school om trots op te zijn voor alle betrokkenen. Leerlingen, personeel, ouders en bestuur dragen bij en bouwen samen aan deze stimulerende en zelfstandige identiteit. Hierbij zorgt het Visie- en Missiestatement voor een werkend kader.